Præstestillingsopslag

En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst, 100% af fuldtidsbeskæftigelse, i Lindholm Pastorat i Aalborg nordre provsti i Aalborg Stift skal besættes pr. 1. marts 2020.
Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.
Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.
Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.
Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi fra Pastoralseminariet vedlagt.
Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.
Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: KMAAL-ANSOEGNING(at)KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Ansøgningen kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk.

Der oplyses følgende om embedet:
Lindholm Sogn søger en ekstra præst. Vores sogn er stort og i rivende udvikling, og vi har i mange år ønsket at få en præst mere. Lindholm menighedsråd har nu besluttet at ansætte en lokalfinansieret præst, hvilket er blevet muligt v.h.a. tilskud fra provstiet samt lokalfinansiering fra sognet. Stillingen er uden bolig.
 
Der er i forvejen to fuldtidsansatte præster i sognet. Desuden har vi en kirke-kulturmedarbejder, der er ansat i 15 timer om ugen, to organister i 1,54 stilling, tre kirketjenere / kordegne i tilsammen 2,7 stilling, 2 gravere + lidt ekstra hjælp, et engageret menighedsråd (11 menige medlemmer valgt ved fredsvalg) og en del frivillige til bl.a. begravelseskaffe, kirkebladsuddeling, sang på plejehjem, fremstilling af dåbslysestager m.m. Sammen arbejder vi på det, der er rådets vision: At forkynde Kristus som hele verdens frelser.
 
Indbyggerne i Lindholm Sogn er meget bredt sammensat, og vi har mange forskellige boligtyper. Sognet har både plejehjem, børnehaver, flere skoler og en institution. De tre præster vil sammen være forpligtede på at varetage undervisning af mini- og midikonfirmander. Derudover fordeles alle de almindelige præsteopgaver efter aftale. Vi har normalt 4-5 konfirmandhold, mange begravelser og et meget stort og udbygget diakonalt arbejde, der bl.a. består af selvhjælpsgrupper, en grønlandsk forening og et kreativt værksted. Vi har desuden et tæt samarbejde med KFUM-spejderne.
 
Sognet har to kirkebygninger: Lindholm Kirke fra 1934 med tilhørende kirkegård og Løvvangens Kirkecenter fra 1978 med kontorer til alle ansatte. Højmesser afholdes normalt på skift mellem de to steder.
Der stilles eget kontor til rådighed. Der vil blive indrettet et nyt kontor, men der vil være et midlertidigt (eget) kontor til rådighed fra begyndelsen.
 
Vi håber at få en teologisk velfunderet præst, der som person er rummelig over for sognets mange indbyggere.
 
Stillingen opslås uden tidsbegrænsning.
 
Sognepræsterne Helle Rosenkvist, hros@km.dk - tlf. 21 19 94 76, sognepræst Ninni Gjessing, nlg@km.dk – tlf. 20 37 82 17 samt formand for menighedsrådet Anne-Marie Dalbøge Bersan, Mie@Bersan.dk - tlf. 40 57 75 71 står gerne til rådighed for uddybende oplysninger.

 

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.