Ledige stillinger

Sognepræst - Genopslag

Stillingen som sognepræst i Lindholm Pastorat i Aalborg Stift er ledig.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 kr. årligt.

Der er til stillingen knyttet et tillæg på kr. 32.800,- årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.

For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: kmaal@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest den 11. juni kl. 15.00.


Om Lindholm Sogn
Lindholm Sogn er et stort bysogn med 9.745 indbyggere, hvoraf 6.917 er medlemmer. Sognet har to kirkebygninger: Lindholm Kirke fra 1934 med tilhørende kirkegård og Løvvangens Kirkecenter fra 1978. Højmesser afholdes normalt på skift mellem de to steder.

Menighedsrådet består af 11 læge medlemmer, der er valgt ved fredsvalg. Dertil kommer to præster.

Af øvrige ansatte er der to organister, voksensangere og et ulønnet børnekor, en kirke- og kulturmedarbejder og tre kordegne/kirketjenere. Kirkegården har tre ansatte. Vi har det rigtig godt sammen og hjælpes ad med at få hverdagen til at fungere. 

Lindholm Sogn er oprindeligt et gammelt arbejderkvarter, hvor der siden er blevet opført en del almennyttigt boligbyggeri. Senest er der desuden skudt en del ejer- og andelslejligheder op tæt ved fjorden. Indbyggerne er meget bredt sammensat med mange familier med udenlandsk baggrund.

Der er to plejehjem med gudstjeneste to gange om måneden hvert sted. Der holdes desuden gudstjenester på institutioner for psykisk og fysisk udviklingshæmmede. I sognet er der to skoler: En folkeskole og en privatskole. Der er distriktsdeling på plejehjem og skoler, men ellers ingen geografisk opdeling. Der er oftest 4 konfirmandhold, der deles mellem præsterne, samt 1 hold minikonfirmander, der undervises af kirke- og kulturmedarbejderen. Der er flere børnehaver, integrerede institutioner samt dagplejere, og fælles er, at vi har et godt og givende samarbejde med sognets institutioner. 

Præstestillingerne i sognet er præget af mange tjenester, men der er både god forståelse for, at det tager tid at varetage dem, og samtidig er der god opbakning til nye tiltag og ideer, man gerne vil afprøve. Vi kan tilbyde en stabil menighed og et engageret menighedsråd, der sammen med andre frivillige gerne stiller op og arbejder med på det, der er rådets vision: At forkynde Kristus som hele verdens frelser. 

Sognet har to venskabskontakter: En luthersk kirke i Letland, som vi møder en gang om året på skift hos dem og os, og en menighed meget tæt på: Hals Sogn, der ligger i samme provsti. 

Vi har et ualmindeligt godt præstesamarbejde på tværs af sognene i Nørresundbyområdet. Vi arbejder tæt sammen med KFUM-spejderne, og så vægter vi diakoni, og det ses udmøntet i en del selvhjælpsgrupper for tidligere misbrugere, pårørende til misbrugere og sårbare unge. Desuden har vi tæt kontakt til en grønlandsk forening, der holder til i kirkens lokaler. Sognet har mange aktiviteter og vi har god erfaring med at opbygge fællesskaber gennem spisning. 

Vi håber at få en teologisk velfunderet præst med begge ben på jorden, en god og erfaringsnær forkynder, der som person er rummelig over for sognets mange indbyggere, og som loyalt vil medvirke til at videreføre og forny kirkens liv.

Der er kontorer til begge præster i kirkecentret. 

Vi forventer samtaler og prøveprædiken i uge 26.

Sognepræst Helle Rosenkvist, hros@km.dk - tlf. 21 19 94 76, samt formand for menighedsrådet Anne-Marie Dalbøge Bersan, Mie@Bersan.dk - tlf. 40 57 75 71 står gerne til rådighed for uddybende oplysninger.

 

  

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.