Ledige stillinger

Præstestillingsopslag

En stilling som sognepræst i Lindholm Sogn er opslået til besættelse fra 1. marts 2018.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. 

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 kr. årligt.
Der er til stillingen knyttet et tillæg på kr. 32.800,- årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).
Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.
Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt.
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: kmaal@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.
Opslået den 21. november 2017, udløber 11. december 2017.

Der oplyses følgende om embedet:
Lindholm Sogn er et stort bysogn med 9.607 indbyggere, hvoraf 6.866 er medlemmer. Sognet har to kirkebygninger: Lindholm Kirke fra 1934 med tilhørende kirkegård og Løvvangens Kirkecenter fra 1978. Højmesser afholdes normalt på skift mellem de to steder.

Menighedsrådet består af 11 læge medlemmer, der er valgt ved fredsvalg. Dertil kommer to præster.
Af øvrige ansatte er der to organister på ca. 170%, fem voksensangere samt et ulønnet børnekor, der medvirker ved udvalgte tjenester, en kirke- og kulturmedarbejder, en kordegn, der også har kirketjenerfunktion, og to andre kirketjenere på ca. 170%, hvoraf den ene afløser som kordegn. Kirkegården har tre ansatte fordelt på to fuldtidsstillinger.
Vi har det godt sammen og er fleksible for at få hverdagen til at fungere. Vi søger nu en ny medspiller, da vores ene sognepræst har valgt at gå på pension efter 20 år i sognet.

Lindholm Sogn er sammensat af mennesker med meget forskellig baggrund. Det er oprindeligt et gammelt arbejderkvarter, hvor der siden er blevet bygget en del socialt boligbyggeri i form af nyere blokke. Indbyggerne her er meget bredt sammensat med mange familier med udenlandsk baggrund. Dertil kommer, at der senest er skudt en del ejer- og andelslejligheder op tæt ved fjorden, hvor der tidligere var erhverv.

Der er to plejehjem, hvoraf det ene har tilhørende beskyttede boliger og et stort og meget velbesøgt aktivitetscenter. Der holdes gudstjeneste to gange om måneden hvert sted. Der holdes desuden gudstjenester på institutioner for psykisk og fysisk udviklingshæmmede. I sognet er der to skoler: En folkeskole og en privatskole. Der er distriktsdeling på plejehjem og skoler, men ellers ingen geografisk opdeling. Der er 3-4 konfirmandhold, der deles mellem præsterne, samt 1 hold minikonfirmander, der undervises af kirke- og kulturmedarbejderen. Der er desuden flere børnehaver, integrerede institutioner samt dagplejere, og fælles er, at vi har et godt og givende samarbejde med sognets institutioner.

Præstestillingerne i sognet er præget af mange tjenester, men der er både god forståelse for, at det tager tid at varetage dem, og samtidig er der god opbakning til nye tiltag og ideer, man gerne vil afprøve. Vi kan tilbyde en stabil menighed og et engageret menighedsråd, der sammen med andre frivillige gerne stiller op og arbejder med på det, der er rådets vision: At forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser.

Sognet har to venskabskontakter: En luthersk kirke i Letland, som vi møder en gang om året på skift hos dem og os, og en menighed meget tæt på: Hals Sogn, der ligger i samme provsti.

Vi har desuden et godt samarbejde med naboerne: Med de lokale KFUM-spejdere. Med de andre kirker i 9400-området (to folkekirkesogne og en baptistkirke) har vi bl.a. fælles friluftsgudstjeneste og kirkevandring. I provstiet er der fælles konfirmandprojekter, og så er der et ualmindeligt godt præstesamarbejde på tværs af sognene i Nørresundbyområdet.

Vi vægter diakoni, og det ses udmøntet i en del selvhjælpsgrupper for tidligere misbrugere, pårørende til misbrugere og sårbare unge. Desuden har vi tæt kontakt til en grønlandsk forening, der holder til i kirkens lokaler. Sognet har mange aktiviteter og vi har god erfaring med at opbygge fællesskaber gennem spisning.
Vi håber at få en teologisk velfunderet præst med begge ben på jorden, en god og erfaringsnær forkynder, der som person er rummelig over for sognets mange indbyggere, og som loyalt vil medvirke til at videreføre og forny kirkens liv.

Vi er ved at indrette nye kontorer, så begge præster sammen med de fleste andre ansatte får kontor i kirkecentret.
Vi forventer samtaler og prøveprædiken i uge 1.

Kirkebogsførende sognepræst Helle Rosenkvist, HROS@km.dk, tlf.: 21 19 94 76, samt formand for menighedsrådet Anne-Marie Dalbøge Bersan, mie@bersan.dk, tlf.: 40 57 75 71 står gerne til rådighed for uddybende oplysninger.   
 
 

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.